Diffusiecoëfficiënt

(Diffusion coefficient)

Maat voor de hoeveelheid van een stof die onder invloed van een concentratiegradiënt per tijdseenheid een eenheid van oppervlak passeert

diffusie
diffusie
Coëfficiënt grafiek
Coëfficiënt grafiek
RCM-test
RCM-test
TEM
TEM

Nadere omschrijving

Diffusie is een proces ten gevolge van de willekeurige verplaatsing van deeltjes als gevolg van de kinetische energie die deze deeltjes bezitten. Bij verschillen in concentratie leidt diffusie tot een verplaatsing van een plaats met een hoge concentratie naar een plaats met een lagere concentratie. Voor betonconstructies is vooral chloridediffusie van belang omdat chloriden in beton corrosie van het wapeningsstaal kunnen veroorzaken. In bijvoorbeeld een zeewatermilieu of bij gebruik van dooizouten is de chlorideconcentratie aan het betonoppervlak groter dan inwendig (of ter plaatse van de wapening) en zullen de chloride-ionen het beton willen indringen. De snelheid waarmee chloriden in beton indringen, wordt uitgedrukt in de chloride-diffusiecoëfficiënt.

De diffusiecoëfficiënt wordt afgekort als D en heeft als eenheid m².s-¹ (= m²/s)

De indringsnelheid van chloriden in beton kan worden ingeschat door beton in een chlorideoplossing te dompelen en daarna aan uit het proefstuk gezaagde schijfjes het indringprofiel te bepalen. Deze proef is echter moeilijk uit te voeren, kostbaar en vraagt veel tijd.

Rapid Chloride Migration methode (RCM-test)

Om praktische redenen wordt daarom steeds vaker een versnelde proef gebruikt. Hierbij wordt een elektrisch spanningsverschil aangebracht om het transport van chloride-ionen te versnellen (men spreekt hierbij ook wel van chloridemigratie en migratiecoëfficiënt).

Dit is de Rapid Chloride Migration test. Het resultaat van deze proef noemen we de DRCM-waarde.

Twee Elektroden Methode (TEM)

Omdat ook deze proef een goed geoutilleerd laboratorium vergt, wordt daarnaast voor productiecontrole ook een heel eenvoudig uit te voeren proef gebruikt, de zogenoemde 'Twee Elektroden Methode' (TEM). Hierbij wordt de specifiek elektrische weerstand bepaald aan een proefstuk (betonkubus).

 

N.B.
De hier uitgewerkte omschrijving is bedoeld om enig inzicht te verschaffen in dit fenomeen en heeft niet tot doel een volledig en wetenschappelijk correct beeld van deze processen te leveren.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 8 feb. 2022