Betonkwaliteit

(Concrete quality)

Het geheel van eigenschappen van beton dat van belang is voor de betreffende toepassing

Nadere omschrijving

De term kwaliteit is een breed begrip dat veel eigenschappen kan omvatten. In de praktijk wordt het begrip 'kwaliteit' vaak gebruikt om het materiaal op basis van slechts één eigenschap te karakteriseren. Zo beschrijven we de betonkwaliteit vaak door middel van de sterkteklasse (bijvoorbeeld C20/25 of C 55/67) en milieuklasse en wordt de (beton-)staalkwaliteit (naast de afmetingen of doorsnede) beschreven via de treksterkte.

Natuurlijk is het benoemen van slechts één eigenschap in het algemeen te beperkt om het geschikte materiaal voor een bepaalde toepassing te specificeren. Daarom wordt bij beton ook de duurzaamheidsklasse aangegeven.

Bij betonstaal wordt aanvullende informatie gegeven over de uitwendige profilering en eigenschappen als de rek- en/of vloeigrens, vermoeiingssterkte en samenstelling (gehalte koolstof). Voor zowel beton als betonstaal kunnen veel meer eigenschappen worden benoemd, afhankelijk van de eisen vanuit de toepassing. Feitelijk wordt de 'kwaliteit' van materialen bepaald door de juiste koppeling van eigenschappen van het materiaal aan de eisen vanuit de toepassing ('fit for purpose').

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

In 2022 treedt de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Het belangrijkste doel van deze wet is dat er minder fouten worden gemaakt en de kwaliteit van bouwwerken beter wordt. In de wet wordt onder kwaliteitsborging verstaan het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering zodat het eindresultaat voldoet aan de voorschriften van het bouwbesluit (dat met de invoering van de Omgevingswet het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)’ gaat heten). De wet is bedoeld voor de gehele bouw, maar geldt eerst alleen voor gevolgklasse 1. 

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • Betoniek 17/3, WKB, Wat Kwaliteitsborging Betekent (€)

  • BRL 0501, Betonstaal

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

  • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton + NEN 5905, Nederlandse invulling van NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton (€)

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies (€)

  • NEN 5970, Bepaling van de druksterkteontwikkeling van jong beton op basis van de gewogen rijpheid (€)

  • NEN-EN 10080, Staal voor het wapenen van beton lasbaar betonstaal (€)

  • NEN-EN-ISO 15630-1, Steel for reinforcement of concrete and prestressing of concrete (€)

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 17 aug. 2020