Besluit bodemkwaliteit

(Soil quality decree)

Behandelt de wijze waarop de bodem moet worden beschermd tegen vervuilde grond en steenachtige bouwmaterialen; het is de opvolger van het vroegere Bouwstoffenbesluit

Het Besluit bodemkwaliteit omvat regels voor het verantwoord toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen
Het Besluit bodemkwaliteit omvat regels voor het verantwoord toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen

Nadere omschrijving

Het Besluit bodemkwaliteit (bbk) omvat regels voor het verantwoord toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen en stelt kwaliteitseisen aan de uitvoering van bodemwerkzaamheden. Daarmee streeft het naar een balans tussen een gezonde bodemkwaliteit en ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen.

De eerste versie van het Besluit bodemkwaliteit (amvb) is gepubliceerd in de Staatscourant op 30 maart 2006. In de onderliggende Regeling bodemkwaliteit staan meer details beschreven. De laatste wijziging van deze Regeling dateert van 7 april 2010.

Het Besluit bodemkwaliteit is per 1 juli 2008 van kracht geworden voor bouwstoffen (dus ook voor beton) die worden toegepast op of in de bodem en in het oppervlaktewater. Het Besluit bevat regels voor het gebruik van bouwstoffen en hoe om te gaan met grond en baggerspecie op of in de bodem of in het oppervlaktewater.

Met de toepassing van dit Besluit wordt verantwoord hergebruik gestimuleerd en de bodem beschermd. In het besluit zijn stringente grenswaarden vastgelegd voor de aanvaardbare toename van de concentratie van een reeks stoffen in de bodem. Dit wordt de immissiewaarde genoemd.

Van betonmortel, bestemd voor betonconstructies die in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewater, moet door de producent worden aangetoond dat dit beton het grondwater niet meer vervuilt dan het Besluit bodemkwaliteit toestaat.

beton(mortel) wordt aangemerkt als een vormgegeven bouwstof met een constant hoge kwaliteit. Dankzij de betrouwbaarheid waarmee beton voldoet aan zowel de afstand tot de toegelaten grenswaarde als de spreiding van de meetwaarden, is voor beton een lichter borgingssysteem toegestaan, de zogenoemde 'Fabrikant-eigenverklaring'. Hierbij moet sprake zijn van een systeem van interne kwaliteitsbewaking.

In Nederland wordt door vrijwel alle producenten van geprefabriceerd beton en in het werk gestort beton gewerkt met een erkende kwaliteitsverklaring: het KOMO-certificaat.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 16 nov. 2020