Aluminiumcement

(High alumina cement)

Cementsoort bestaande uit dezelfde basiselementen als portlandcement, maar de verhouding van de componenten wijkt sterk af. Opvallende kenmerken van beton, gemaakt met aluminiumcement, zijn de extreem snelle sterkteopbouw en de grote hittebestandheid

aluminiumcement
aluminiumcement
Oude man in aluminiumcement (www.annederuiter.nl)
Oude man in aluminiumcement (www.annederuiter.nl)

Nadere omschrijving

Aluminiumcement bestaat uit dezelfde basiselementen als portlandcement: kalk, silicium, aluminium en ijzer. Aluminiumcement wordt gemaakt van bauxiet en kalksteen. Daarmee behoort aluminiumcement tot een andere groep dan portlandcement.

Oude man in aluminiumcement (www.annederuiter.nl)

Het gehalte Al?O? is beduidend hoger dan in portlandcement. Er bestaan verschillende soorten aluminiumcement, aangeduid met Alc 40, Alc 50 en Alc 70-80. Het getal is indicatie voor het gehalte Al?O? in het cement.

Aluminiumcement is een hydraulisch bindmiddel. Het reageert bijna stormachtig met water en vormt in zeer korte tijd een dichte sterke cementsteen.

Aluminiumcement is een specialistisch cement voor bijzondere toepassingen, vooral in vuurvaste constructies. Een bijzonder punt van aandacht vormt de water-cementfactor. Voor een voldoende duurzaamheid en sterkte, ook op de wat langere termijn, dient deze de waarde 0,40 niet te overschrijden.

Het is onverstandig aluminiumcement te mengen met portlandcement. Dit leidt in veel gevallen tot ogenblikkelijk opstijven bij vermengen met water. Bovendien is de sterkteontwikkeling onvoorspelbaar.

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018