Voeg

(Joint)

Naad of onderbreking in een betonconstructie

Inzagen van voegen om scheurvorming te beheersen
Inzagen van voegen om scheurvorming te beheersen
Krimpvoeg boven krimpscheur
Krimpvoeg boven krimpscheur

Nadere omschrijving

In vrijwel alle betonconstructies zijn voegen aanwezig. Soms is dat omdat de constructie uit geprefabriceerde onderdelen bestaat. De afmetingen daarvan zijn begrensd, bijvoorbeeld omwille van de transporteerbaarheid van deze onderdelen.

Echter, ook in ter plaatste gestorte betonconstructies en betonverhardingen worden voegen toegepast en wel om scheurvorming te voorkomen of te beheersen.

Al naar gelang de functie van de voeg wordt onderscheid gemaakt in de volgende voegtypen:

Krimpvoegen

Krimpvoegen, ook wel schijnvoegen genoemd, worden gemaakt door in de verharding op vooraf bepaalde afstanden verzwakkingen in de doorsnede aan te brengen. Dit gebeurt doorgaans door de verharding in te zagen.

Constructievoegen (ook stortvoegen genoemd)

Voegen die ontstaan wanneer een betonverharding wordt aangebracht aansluitend aan een eerder aangebracht gedeelte of een bestaande betonverharding.

Uitzetvoegen (ook dilatatievoegen genoemd)

Ruimte tussen de betonplaten van een betonverharding of tussen betonverharding en een kunstwerk, om te voorkomen dat bij uitzetting ontoelaatbare spanningen optreden.

Overgangsvoegen

Dit is een bijzondere vorm van de uitzetvoeg die wordt toegepast bij overgangen en aansluiting op bestaande of andere typen verhardingen, materialen en/of kunstwerken.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018