Voeg

(Joint)

Naad of onderbreking in een betonconstructie

Inzagen van voegen om scheurvorming te beheersen
Inzagen van voegen om scheurvorming te beheersen
Krimpvoeg boven krimpscheur
Krimpvoeg boven krimpscheur

Nadere omschrijving

Voegen zijn bewust vervaardigde doorsnedeverzwakkingen in een cementbetonverharding, om het doorscheuren van de verharding als gevolg van het optreden van verhardingskrimp, op vooraf bepaalde plaatsen te doen plaatsvinden. In vrijwel alle betonconstructies zijn voegen aanwezig. Soms is dat omdat de constructie uit geprefabriceerde onderdelen bestaat. De afmetingen daarvan zijn begrensd, bijvoorbeeld omwille van de transporteerbaarheid van deze onderdelen.

Echter, ook in ter plaatste gestorte betonconstructies en betonverhardingen worden voegen toegepast en wel om scheurvorming te voorkomen of te beheersen.

Al naar gelang de functie van de voeg wordt onderscheid gemaakt in de volgende voegtypen:

constructievoeg (ook dag-, stort- of uitvoeringsvoeg genoemd)

Voegen die ontstaan wanneer een betonverharding wordt aangebracht aansluitend aan een eerder aangebracht gedeelte of een bestaande betonverharding.

dagvoeg (ook constructie-, stort of uitvoeringsvoeg genoemd)

Grensvlak tussen delen van een gelijksoortige verharding, die op verschillende dagen zijn gestort.

dwarsvoeg

Een voeg, haaks op de stortrichting van de betonverharding.

krimpvoeg (ook schijnvoeg genoemd)

Krimpvoegen worden gemaakt door in de verharding op vooraf bepaalde afstanden verzwakkingen in de doorsnede aan te brengen. Dit gebeurt doorgaans door de verharding in te zagen.

langsvoeg

Voeg in de verharding evenwijdig aan de stortrichting. Kan als krimpschijnvoeg of als constructielangsvoeg worden uitgevoerd.

overgangsvoeg

Dit is een bijzondere vorm van de uitzetvoeg die wordt toegepast bij overgangen en aansluiting op bestaande of andere typen verhardingen, materialen en/of kunstwerken.

uitzetvoeg (ook dilatatievoegen genoemd)

Ruimte tussen de betonplaten van een betonverharding of tussen betonverharding en een kunstwerk, om te voorkomen dat bij uitzetting ontoelaatbare spanningen optreden.

werkende voeg

Naad tussen twee aansluitende gedeelten van de verharding, waarvan de breedte onder invloed van temperatuurverandering varieert.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 28 jun. 2022