Agressiviteit grond en grondwater

(Aggressive soil and ground water)

Grond en grondwater kunnen stoffen bevatten die agressief zijn voor beton. Voor de bepaling van de milieuklasse in relatie tot de chemische aantasting zijn in de betonvoorschriften grenswaarden gegeven voor de verschillende bestanddelen

Beton in de glastuinbouw moet voldoen aan milieuklasse XA2
Beton in de glastuinbouw moet voldoen aan milieuklasse XA2

Nadere omschrijving

Indien de agressiviteit van grond en grondwater moet worden vastgesteld voor het bepalen van de milieuklasse in relatie tot chemische aantasting: XA1, XA2 of XA3, dienen de grenswaarden in de volgende tabel te worden gehanteerd.

Chemische bestanddelen

Referentie beproevingsmethode

XA1

XA2

XA3

Grondwater

SO4 2- mg/l

en 196-2

≥ 200 en ≤ 600

> 600 en ≤ 3000

> 3000 en ≤ 6000

PH

iso 4316

≤ 6,5 en ≥ 5,5

< 5,5 en ≥ 4,5

< 4,5 en ≥ 4,0

Agressief CO2 mg/l

nen-en 13577

> 15 en ≤ 40

> 40 en ≤ 100

> 100 tot verzadiging

NH+ mg/l

ISO 7150-1

≥ 15 en ≤ 30

> 30 en ≤ 60

> 60 en ≤ 100

Mg2+ mg/l

ISO 7980

≥ 300 en ≤ 1000

> 1000 en ≤ 3000

> 3000 tot verzadiging

Grond

SO4 2-  mg/kg a) total

EN 196-2 b)

≥ 2000 en ≤ 3000 c)

> 3000 c) en ≤ 12000

> 12000 en ≤ 24000

Zuurgehalte ml/kg

prEN 16502

> 200 Baumann Gully

Niet aangetroffen in praktijk Niet aangetroffen in praktijk

Verklaring:

  • a) kleigrond met een doorlaatbaarheid kleiner dan 10? 5 m/s mag in een lagere klasse worden geplaatst;
  • b) de beproevingsmethode schrijft de extractie voor van SO4 2-? door middel van zoutzuur; als alternatief mag de extractie met behulp van water worden toegepast, indien op de plaats van het gebruik van het beton ervaring beschikbaar is;

  • c) indien gevaar bestaat voor opeenhoping van sulfaationen in het beton, als gevolg van nat/droog-wisselingen of capillaire opzuiging, moet de grenswaarde van 3000 mg/kg worden verlaagd tot 2000 mg/kg.

De indeling van het agressieve chemische milieu is gebaseerd op natuurlijke grond en grondwater met een water/grondtemperatuur tussen 5 °C en 25 °C en een zo lage watersnelheid dat een statische situatie wordt benaderd.

De zwaarste waarde voor elke chemische aantasting afzonderlijk is bepalend voor de milieuklasse. Indien twee of meer waarden dezelfde klasse opleveren, moet het milieu worden ingedeeld in de naastliggende hogere klasse, tenzij een speciale studie heeft uitgewezen dat dit niet nodig is.

Naast de toepassing voor beton in aanraking met grond en grondwater, kan deze tabel ook gebruikt worden om het gevaar voor aantasting door chemisch agressieve stoffen te beoordelen/classificeren voor industriële toepassingen of in de agrarische sector.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 7 sept. 2023