Geharmoniseerde norm

(Harmonised standard)

Document (norm) dat is goedgekeurd door de Europese normalisatie-instellingen (CEN en CENELEC) en is opgesteld in het kader van een mandaat dat door de Commissie gegeven werd.

Nadere omschrijving

In Europa is voor veel bouwproducten een ce-markering verplicht. Deze gaat vergezeld van een prestatieverklaring. In een prestatieverklaring moet staan hoe een bouwproduct presteert op de voor het product essentiële eigenschappen en de mogelijke toepassingen in een bouwwerk. Deze prestatieverklaring moet opgesteld worden op basis van de geharmoniseerde technische specificaties. Dit kan zijn een -geharmoniseerde- norm of een Europese technische beoordeling (ETAG, European Technical Approval Guidelines).

Omdat niet voor alle producten geharmoniseerde Europese normen beschikbaar zijn of komen, kan de CE-markering niet op alle producten worden aangebracht. Dit is bijvoorbeeld het geval voor beton. Voor bijvoorbeeld cement, hulpstoffen en toeslagmateriaal voor beton zijn wel geharmoniseerde normen beschikbaar en is dus CE-markering verplicht.

De lijst van alle beschikbare Europese geharmoniseerde normen kan worden geraadpleegd op de website van de Europese Commissie.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 29 okt. 2019